back

Na Pláni

Ing.arch Martin Surovec,
MgA.Ing.arch. Petr Uhlík,
Ing. arch. Tomáš Bílek,
Praha,
soutěžní návrh 2016

 001 naplani

STAV
Páteří území je ulice K vodojemu, původní stará cesta, která vedla z Radlického údolí úvozem na Mrázovku mezi poli. V roce 1876 se   za ohybem cesty za cihelnou zřizuje velký smíchovský hřbitov. Až do 20. let 20. století stráně kolem hřbitovní cesty vyjma staré cihelny zůstávají nezastavěné. Území zásadně upravuje regulace z  r. 1938. Je navržena uliční síť, vilová zástavba s několika veřejnými budovami a vodojem. Těžiště území je regulací navržené náměstí před hřbitovní bránou vymezené řadovými domy. Na náměstí přímo navazuje park mezi starou hřbitovní silnicí a novou ulicí na Pláni. Regulace je z velké části naplněna a ctěna až do poválečných let. Do plánovaného parku je navzdory regulaci v 50-tých letech postavena školní budova v ulici Na pláni. Později i rodinný domek na hraně náměstí naproti vstupu do hřbitova. Dnes je území z území odstraněna veškerá vzrostlá zeleň, na hřišti zůstává deponie.

REGULACE, ZÁSTAVBA
Proces participace logicky vyúsťuje v jasném stanovení pravidel využití území. Chceme využít kontextu místa a nastavit jasné členění   a pojmenování částí území, které vzešlo z veřejné diskuze. Jasná definice by měla uspořádat vztahy v území a stanovit definitivní podobu území a tím ukončit období nejistoty a zabránit dalším spekulacím. Část území navrhujeme zastavět. Ideální plán regulační komise z r. 1938 být již naplněn nemůže. Nejen kvůli změně majetkoprávních vztahů v území, ale hlavně zásahy do území jsou natolik zásadní, že je potřeba části území redefinovat.Těžištěm území zůstává park, který už nemůže být propojen s náměstím, ale končí      na hraně parcely školní budovy. Na východní svažité části navrhujeme regulaci pro vilovou zástavbu, která vzhledem ke konfiguracit terénu netvoří pohledovou bariéru, ale naopak zřetelně definuje východní hranu parku. Nehledáme místo pro zástavbu, ale hmoty domů navrhujeme pro posílení souvislostí a prostorového zapojení a území. Chceme dosáhnout robustního prostorového řešení, které vstřebá různorodost konkrétního naplnění. Hledáme a analyzujeme historii místa, snažíme se ji oživit (téma staré hřbitovní cesty, náměstí, aleje). Náš návrh hledá městotvorný potenciál celého území.

OTEVŘENOST, PRŮCHODNOST
Řešené území se rozpíná mezi dvěma souběžnými ulicemi odlišného charakteru – VÝHLED (K Vodojemu) x ÚVOZ (Na pláni) Podstatou území je propojení těchto ulic, napětí mezi nimi, svah mezi nahoře – dole. Napětí překonává průchod přes území, přechod mezi oběma ulicemi. Park je koncipován jako volné průchozí území, v jádru je volná rovná plocha pro různorodé využití. Obdobně náměstí je volná zpevněná plocha, vzrostlé stromy pomáhají vymezit prostor, posilují obytnost plochy. Obnovujeme a jasněji definujeme propojení území se stávajícími veřejnými plochami kolem hřbitova.

SETKÁVÁNÍ
Vytváříme místo setkávání v těžišti území, v místě křížení tras. Stavba jednoduchého domku jako zázemí pro aktivity v parku a hřišti, klubová místnost v patře, na střeše vyhlídka propojená s terasou v ulici Na Pláni. Hřiště jako nové funkční všestranné veřejné prostranství s otevřeným významem a s pevným zázemím. Terasy ve svahu pro komunitní zahrádky využívají konfigurace terénu        a vhodně navazují na soukromou zahradu. 

UDRŽITELNOST
Návrhem se snažíme najít rozumnou míru zátěže pro město, jako pečovatele veřejné zeleně, a to formou méně náročné úprav, zároveň přenést část odpovědnosti a participaci místních obyvatel, komunitní zahradničení jako prostředku zájmu a péče o veřejnou zeleň.

002 naplani

003 naplani

004 naplani

005 naplani

006 naplani